🔍 Zgjedhja e Arsimit Profesional është një hap i sigurte drejt tregut të punës.

➡ Shkolla Teknike Arben Broci siguron zhvillimin e cilësisë në mësimdhënie dhe mësimnxënie, duke ndikuar në zhvillimin e mendimit profesional dhe praktik, me qëllim zhvillimin e karrierës për fuqinë punëtore të së nesërmes.

✔️ Bëni sot zgjedhjen e duhur për të krijuar siguri për të ardhmen!

#informim #edukim #AKPA #karrier #ShkollaArbenBrociSource